Je před ML mezera?

7. Mezi číslovkou a jednotkou se píše mezera, tedy např. 5 ml, podobně se píše 5 % (pozor, 5 % – tj. s mezerou – znamená pět procent, 5% bez mezery znamená pětiprocentní).

Kdy se píše mezera?

1. Jednou z nejčastějších chyb je nesprávné umisťování mezer v souvislosti s interpunkčními znaménky. Mezera se píše po čárce, tečce, vykřičníku, otazníku, dvojtečce, středníku, příp. trojtečce na konci věty – NE před nimi!

Je před ML mezera?

Jak zapisovat jednotky?

Jednotky, se píší vždy stojatě, oddělené zúženou mezerou od číselné hodnoty, tedy 3m, 15°C, 45W, 273K, 100%. Jedinou výjimkou je úhlový stupeň: 90°.

Jak se píše 1m?

Psaní mezer

mezi číslem a %, ‰, °C: 12 %, 3 ‰, 25 °C (pozor, jiné je 25°) v zápise matematických příkladů: 5 + 2 = 7; 20 : 5 = 4; 3 × 5 = 15; 8 − 6 = 2. v zápise měřítka nebo poměru: v poměru 2 : 1, měřítko 1 : 100 000. v zápise rozměrů: místnost o rozměrech 4 × 3 × 2,7 m, plocha o rozměrech 5 × 12 cm.

Jak se píše cm?

10 cm (= deset centimetrů), 9 V (devět voltů), 60 W (šedesát wattů), 100 % (sto procent), 250 kW, 1 110 MPa, 37 °C atd. Jde-li o jednoslovné pojmenování, které je přídavným jménem, píše se celý výraz bez mezery, tj. např. 10cm (= deseticentimetrový), 9V (devítivoltový), 60W (šedesátiwattový), 100% (stoprocentní) atd.
CachedSimilar

Jak se dělá tvrdá mezera?

Pevnou mezeru napíšeme pomocí ASCII kódu, a to takto:

  1. Stiskneme levý Alt a držíme ho.
  2. Na numerické částí klávesnice napravo zadáme číselný kód 255.
  3. Pustíme levý Alt a dojde automaticky k propsání.

Co je nedělitelná mezera?

Nezlomitelná (či nedělitelná) mezera je speciální typografický znak. Jde o jeden z tzv. bílých znaků. Funguje jako běžná mezera s výjimkou toho, že při automatickém zalomení textu do řádků programy pro zpracování textu v této mezeře řádek nezalomí.

Jak se píše zúžená mezera?

V sázecím systému (La)TeX se úzká mezera zapisuje jako , nebo thinspace , v matematickém módu jako , a má šířku 1/6 čtverčíku. nebo lze napsat U+202F a pak stisknout Alt+X .

Jak napsat 15ti letý?

O číslovkách to platí dvojnásob. V zásadě je třeba řídit se pravidlem, že číslovky psané numericky (číslem), se v psané podobě neskloňují. Skloňují se až v ústním projevu, při čtení, proto rozhodně vynechejme všechna -ti. Tedy žádné od 18-ti ani 18ti ani 18 ti let, správně je pouze od 18 let (čteme: od osmnácti let).

Jak se píše 15 ti?

O číslovkách to platí dvojnásob. V zásadě je třeba řídit se pravidlem, že číslovky psané numericky (číslem), se v psané podobě neskloňují. Skloňují se až v ústním projevu, při čtení, proto rozhodně vynechejme všechna -ti. Tedy žádné od 18-ti ani 18ti ani 18 ti let, správně je pouze od 18 let (čteme: od osmnácti let).

Jak se píše 6 ti?

Pokud skloňujete číslice, rozhodně k nim nepatří žádná koncovka – toto je velmi častý nešvar, který najdeme snad ve všech textech s číslicemi. Nikdy tedy nepíšeme 6-ti, 5ti, 8-mi ani 30ti. Pokud něco chcete vyjádřit číslicí, lze to (a dokonce musíte) psát čistě a jednoduše.

Jak vypadá pevná mezera?

Pevná mezera vypadá na první pohled jako klasická mezera, ale v daném místě nemůže dojít k zalomení řádku jako u klasické mezery – jednotlivé výrazy jsou spojeny pevně, takže když dojde k zalomení (takzvanému přelití) jednoho výrazu na další řádek, zalomí se na další řádek společně i s dalším z výrazů.

Jak odstranit tvrdou mezeru?

V celém dokumentu pomocí ctrl + H (pro jistotu ještě jednou) zrušte pevné mezery (ctrl + shift + mezerník) a nahraďte je obyčejnými. Potom z konce řádku odstraňte jednoznaková slova (např. a, i, z, k, v…).

Jak napsat úzkou mezeru?

Vložení do textu

Nezlomitelnou mezeru s přizpůsobivou velikostí lze do textu vložit často několika způsoby, např. kombinací kláves: V operačním systému. Microsoft Windows – přidržením Alt a současně sekvencí 0 1 6 0 na numerické klávesnici (Alt a číslo 0160 dle použité kódové stránky).

Jak psát 20ti?

Nikdy se nepíše ani „do 20ti let“ apod. – tvar číslovky vyplývá z kontextu věty, takže píšeme pouze „do 20 let“.

Jak napsat 7mi?

stůl se 4 nohami / stůl se čtyřmi nohami. ČÍSLICE SE NESKLOŇUJÍ! Koncové části číslovek nevypisujeme, protože ony nesprávné slabiky -ti (15-ti letý), -mi (7mi) jsou součástí tvaru samotné číslovky. Řekneme si: patnáctiletý, v sedmi letech.

Jak psát 10 ti?

10letý/10ti letý aneb perlička českého pravopisu

Podle českého pravopisu se jedná o tzv. složené číselné výrazy, kde se spojuje číslovka psaná číslicí s jiným slovem. Všechny tyto jednoslovné výrazy vždy píšeme bez mezer, bez spojovníku a nepřikládáme k nim ani žádné koncové části (ti, -ti, -nácti apod.).

Co je tvrdá mezera?

Jde o jeden z tzv. bílých znaků. Funguje jako běžná mezera s výjimkou toho, že při automatickém zalomení textu do řádků programy pro zpracování textu v této mezeře řádek nezalomí. Používá se proto tam, kde je rozdělení dvou slov (čísel, symbolů) na různé řádky nežádoucí.

Jak napsat 15ti?

Nesprávně je 15ti letý kapitán či 15-ti letý kapitán.