Jaké daňové změny se chystají v roce 2023?

Vstup do režimu paušální daně je jednoduchý Čas bude mít až do 10. ledna 2023. Vzhledem ke zvyšujícím se minimálním zálohám na zdravotní a sociální pojištění naroste paušální daň na 6208 korun měsíčně (oproti loňskému roku zvýšení o 214 korun).

Co lze uplatnit v daňovém přiznání 2023?

Všichni bez rozdílu si mohou uplatnit slevu na poplatníka. Mezi další slevy patří například sleva na manželku, studenta nebo daňové zvýhodnění na děti. 6. oddíl vyplňte pouze tehdy, pokud máte povinnost podat dodatečné daňové přiznání.

Jaké daňové změny se chystají v roce 2023?

Kdy je daň 23 %?

Sazba daně z příjmů fyzických osob činí 15 % pro část základu daně do 48násobku průměrné mzdy a 23 % pro část základu daně přesahující 48násobek průměrné mzdy.

Kolik se platí paušální daň na rok 2023?

Paušální daň, která v roce 2023 v prvním pásmu činí 6 208 Kč měsíčně, v sobě zahrnuje: zdravotní pojištění ve výši 2 722 Kč, pojistné na sociální zabezpečení ve výši 3 386 Kč a daň z příjmů v symbolické částce 100 Kč, která kompenzuje vyšší odvod na sociálním pojištění.

Kdo nepodává daňové přiznání 2023?

Do konce roku 2022 platí, že fyzická osoba nemusí podávat daňové přiznání k dani z příjmů, pokud její celkové roční příjmy nepřevyšují 15 tisíc korun. Tento limit se od roku 2023 zvyšuje na 50 tisíc korun ročně.

Co vše se může dát do dani?

Přehled daňových odpočtů:

Daňový odpočet Výše za rok
Úroky z úvěru na bydlení (hypotéka nebo úvěr ze stavebního spoření) max. 300 000 Kč za rok u úvěru uzavřeného před 1. 1. 2021 max. 150 000 Kč za rok u úvěru uzavřeného 1. 1. 2021 a později
Dary a bezúplatná plnění max. 15 % ze základu daně
Darování krve 3 000 Kč za 1 odběr

Co všechno se dá odečíst z dani?

Odčitatelné položky

Daňový odpočet Částka
Úroky z hypotéky nebo úvěru ze stavebního spoření maximálně 300 000 Kč/rok (při uzavření úvěru do 1. 1. 2021), maximálně 150 000 Kč při uzavření po 1. 1. 2021
Dary a bezúplatná plnění maximálně 15 % ze základu daně
Darování krve 3 000 Kč/odběr
Darování kostní dřeně 20 000 Kč/odběr

Kdo platí 23% daň z příjmů?

23% progresivní daň

V roce 2021 byla solidární daň nahrazena 23% progresivní daní. Tato daňová sazba se týká příjmu vyšších než 48násobek průměrného měsíčního platu. Tento limit v roce 2021 činí 1 701 168 korun. Do tohoto limitu se příjem daní pod 15% sazbou.

Kdo platí daň 23?

U zaměstnanců, jejichž příjmy jsou vyšší než čtyřnásobek průměrné hrubé mzdy (40 324 x 4 = 161 296 Kč), se část mzdy převyšující tuto hranici daní zvýšenou sazbou daně 23 %.

Jak se přihlásit k paušální dani na rok 2023?

Přihlásit se k paušální dani je možné do 10. ledna 2023 včetně, a to podáním písemného oznámení na podatelně finančního úřadu, poštou, nebo elektronicky přes datovou schránku či na stránce MOJE daně.

Jak požádat o paušální daň 2023?

poplatník se u správce daně registruje k dani a podá oznámení o vstupu do paušálního režimu, na živnostenském úřadě ohlásí živnost nebo požádá o koncesi, samostatně vůči okresní správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně učiní oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti.

Kdy danit vedlejší příjem?

Při překročení limitu 30 tisíc korun je nutné zdanit celý příležitostný příjem (nikoli jen částku nad limit). Pokud neodevzdáte daňové přiznání nebo nezaplatíte včas daň, hrozí vám standardní postih jako každému jinému, kdo platí daň z příjmu.

Jaké příjmy jsou osvobozeny od daně?

Od daní jsou každoročně osvobozeny příjmy podle § 10 odst. 3) zákona 568/1992 Sb a příjmy podle paragrafu 4 zákona. Jedná se například výdělky z příležitostné činnosti, výhry z loterií a sázek do milionu korun, příjmy z pojištění majetku, z nabytí vlastnického práva k pozemku (ze zřízení věcného břemene) a podobně.

Jaká částka se nemusí danit?

Pro úplnost připomínáme, že ani podnikatelé s živnostenským oprávněním nemusejí podávat přiznání k dani z příjmu za všech okolností. Pokud je roční příjem OSVČ pod 15 tisíc korun, případně méně než 6 tisíc, má-li výdělky i ze zaměstnání, daně přiznávat nemusí.

Co nepatri do nakladu firmy?

Které náklady nejsou daňově uznatelné?

 • Reprezentace firmy – nejčastěji pohoštění, občerstvení či dary.
 • Daň z příjmu, daň dědická a darovací
 • Zdravotní a sociální pojištění podnikatele.
 • Podíly na zisku, odměny pro členy statutárních orgánů
 • Pořizování majetku.
 • Nesmluvní penále, pokuty a úroky.
 • Náklady na osobní spotřebu.

Co si mohu dát do nákladů?

Daňově uznatelné jsou například tyto personální výdaje

 • výdaje na mzdy zaměstnanců,
 • výdaje na „zřízení pracovního místa“ (například koupě kancelářských potřeb pro sekretářku),
 • výdaje na zákonné sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců,
 • výdaje na stravování zaměstnanců

Jak neplatit daně?

Za rok 2018 lze při splnění zákonných podmínek snížit základ daně o dary, úroky z úvěru na bydlení, příspěvky na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření, příspěvky na životní pojištění, členské příspěvky zaplacené odborové organizaci, úhrada za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání.

Co to je srážková daň?

Srážková daň slouží nejčastěji ke zdaňování menších příjmů z dohod o provedení práce nebo dohod o pracovní činnosti. Dále se uplatňuje například při danění dividend, autorských honorářů nebo odměn členů volební komise.

Kdo má povinnost podat daňové přiznání?

Podávání daňového přiznání Podle § 38g ZDP, je daňové přiznání povinen podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč, pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně (§ 36 ZDP).

Kdy má spolek povinnost podat daňové přiznání?

Jestliže spolek vykazuje pouze příjmy, které nejsou předmětem daně, příjmy osvobozené od daně nebo příjmy, z nichž je vybrána srážka daně podle zvláštní sazby daně, nemusí podávat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob .

Kdy se vyplatí daňový paušál?

Pokud máte jen příjmy u nichž je paušál 60%, případně tyto příjmy tvoří alespoň 75% Vašich příjmů, vyplatí se Vám paušální daň nejvíce do výše příjmu 1.500.000 Kč. Pokud máte roční příjem přesně 1.500.000, ušetříte cca 113.600 Kč na odvodech.

Jak se přihlásit k paušální dani 2024?

Přihlášení k paušální dani je snadné. Pokud splňujete zákonná kritéria pro vstup do režimu paušální daně, stačí svůj záměr včas oznámit finančnímu úřadu. Nejrychleji to uděláte přes portál Mojedane.cz – v sekci Daň z příjmu fyzických osob najdete formulář Oznámení o vstupu do paušálního režimu.

Kdo nemůže mít paušální daň?

Nejste plátce DPH. Nemáte současně s podnikáním také zaměstnání, u kterého se mzda daní zálohovou daní (typicky zaměstnání na HPP). Jako zaměstnaná OSVČ můžete paušální daň uplatnit jen v případě, že se Vaše mzda daní srážkovou daní.

Kdy se jedná o vedlejší činnost?

Jedná se o nejmenší možnou částku, kterou odvádí každý živnostník podnikající na hlavní činnost, a pro rok 2022 jde o 2841 Kč (sociální pojištění) a 2627 Kč (zdravotní). Oproti tomu vedlejší činnost můžete vykonávat tehdy, když zdravotní a sociální pojištění platíte z jiné výdělečné činnosti.

Kdy musím danit vedlejší příjem?

Hrozí vám přísné pokuty? Při překročení limitu 30 tisíc korun je nutné zdanit celý příležitostný příjem (nikoli jen částku nad limit). Pokud neodevzdáte daňové přiznání nebo nezaplatíte včas daň, hrozí vám standardní postih jako každému jinému, kdo platí daň z příjmu.

Co nepatří do příjmů?

Do příjmů se naopak nepočítá rodičovský příspěvek, dávky státní sociální podpory, zvýšení důchodu pro bezmocnost, stipendium při soustavné přípravě na budoucí povolání, dávky sociální péče, dávky pomoci v hmotné nouzi a příspěvek na péči, státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem, státní příspěvky …