Jak se používá slovo nic ve větě?

Nic není tak vzácné jako láska. Nemám nic, co bych ti mohla dát.

Co je to nic?

Nic je podle Ottova naučného slovníku pojem nevymezitelný. Je to záporný pojem, který získává význam teprve svým protikladem – něco.

Jak se používá slovo nic ve větě?

Jak se ptát na příslovce?

Příslovce popisují okolnosti dějů nebo míru vlastností.

Ptáme se na ně KDY? (včera), KDE? (tady), KAM? (domů), JAK? (zeleně).

Co je to druh v češtině?

SLOVNÍ DRUH (pars orationis) 1. Třída slov, která se vyznačují společnými vlastnostmi. Třídění je závislé na typu jazyka a na zvolené gramatické teorii.

Co je za slovní druh sám?

zájmenoEditovat

Ty sám to víš nejlíp.

Kde nic tu nic?

Rčení: "Kde nic tu nic" znamená nic, ale ne tak doslova. Vždy tam bývá i o něco víc, ta přidaná hodnota slova.

Co to jsou ohebná slova?

Ohebné slovní druhy. Mění svůj tvar, můžeme je skloňovat (dávat do různých pádů) nebo časovat (dávat do různých časů). Mezi ohebné slovní druhy řadíme: podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky a slovesa.

Jak poznat příslovce ve větě?

Příslovce popisují bližší okolnosti nějakého děje. Říkají nám, kdy, jak a kde se něco stalo. Odpovídají na otázky jak, kdy, kde, odkud, kam, dokdy a podobně.

Co jsou slova ohebná a neohebná?

Slovní druhy se dělí na slova ohebná (skloňují se, nebo se časují) a slova neohebná (neskloňují se). Slova v závorkách jsou názvy jednotlivých slovních druhů v latině. Slovní druhy jsou základem tvarosloví a je potřeba je znát; v mnoha případech je jejich znalost důležitá i v pravopisných cvičeních atp.

Jaké je zájmeno nic?

zájmena záporná (též negativa) – nikdo, nic, nijaký, ničí, žádný

Jak poznat zájmena ve větě?

Zájmena jsou ohebný slovní druh. Ve větě obvykle zastupují podstatná nebo přídavná jména, případně je blíže určují. Příklady zájmen: já, my, ona, náš, jejich, jaký, někdo, žádný, se, jenž. Mluvnické kategorie zájmen: pád, číslo, rod, druh, vzor (ne všechna zájmena mají všechny kategorie).

Co to je předložka?

praepositio; v některých jazycích záložka, lat. postpositio) je neohebný slovní druh. Předložky stojí před podstatnými jmény, zájmeny a číslovkami. Nejsou plnovýznamovým slovním druhem (odborně se označují jako synsémantika), ale pomáhají vytvářet fráze a modifikovat vztahy mezi větnými členy.

Co je to za slovní druh totiž?

Mezi nejčastější spojky patří: a, aby, ačkoli, ale, anebo, ani, avšak, či, i, jelikož, kdyby, když, nebo, proto, protože, přestože, že. Spojky patří mezi neohebné slovní druhy, nemění totiž svůj tvar, neohýbají se. Označujeme je číslem 8.

Co jsou příslovce příklady?

Příslovce jsou neohebný slovní druh, který vyjadřuje bližší okolnosti dějů a míru vlastností. Ve větách má nejčastěji funkci příslovečného určení. Příklady příslovcí: brzy, rychle, nahoru, velmi, francouzsky, dopoledne, mdlo, krátce. Rozlišujeme několik druhů příslovcí: místa, času, způsobu, příčiny a míry.

Jak se pozná příslovce?

Příslovce popisují bližší okolnosti nějakého děje. Říkají nám, kdy, jak a kde se něco stalo. Odpovídají na otázky jak, kdy, kde, odkud, kam, dokdy a podobně.

Jak poznám neohebná slova?

Neohebné slovní druhy. Mají jenom jeden tvar, nedají se ani skloňovat, ani časovat. Řadíme mezi ně: příslovce, předložky, spojky, částice a citoslovce.

Jak se poznají částice?

Částice jsou řazeny mezi tzv. neohebný slovní druh, tedy nemění svůj tvar- nedají se časovat ani skloňovat jako ohebné slovní druhy (podstatná a přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa). Částice také nejsou větným členem- při větném rozboru nejsou označovány jako větný člen a z rozboru je vynecháváme.

Jak poznat zájmeno ve větě?

Zájmena jsou ohebný slovní druh. Ve větě obvykle zastupují podstatná nebo přídavná jména, případně je blíže určují. Příklady zájmen: já, my, ona, náš, jejich, jaký, někdo, žádný, se, jenž.

Co je za zájmeno sám?

Základní podobou je slovo sám (zájmeno vymezovací). Varianty samy a sami jsou používané v množném čísle. Při psaní je ale nutné se řídit podmětem věty, které je zájmeno součástí. Pokud je podmět, ke kterému se zájmeno vztahuje, mužského rodu životného, zvolíme podobu sami (např.

Jak Delime zájmena?

Druhy zájmen

druhy zájmen příklady
tázací kdo, co, jaký, který, čí
vztažná kdo, co, jaký, který, čí, jenž
neurčitá někdo, něco, nějaký, některý, něčí, kdosi, cosi, jakýsi, kterýsi, cokoli, jakýkoli, málokterý, máločí, ledakdo, ledaco, ledajaký, ledakterý, lecjaký, lecčí, ledasco, ledaskdo, ledaskterý, každý, všechen…

Jaký druh zájmena je nám?

Zájmena přivlastňovací určují, že někomu něco patří (např. MŮJ pes, JEHO taška). Příklady: můj, tvůj, jeho, její, náš, váš, jejich, svůj.

Jak se poznají příslovce?

Příslovce jsou neohebný slovní druh, který vyjadřuje bližší okolnosti dějů a míru vlastností. Ve větách má nejčastěji funkci příslovečného určení. Příklady příslovcí: brzy, rychle, nahoru, velmi, francouzsky, dopoledne, mdlo, krátce. Rozlišujeme několik druhů příslovcí: místa, času, způsobu, příčiny a míry.

Jak se dá nahradit že?

Podobné výrazy k synonymu v tom případě, že

  • i v tom případě, že by.
  • jestliže.
  • jestliže však.
  • jestliže, by.
  • jestliže, pak (logická spojka)
  • přece však.
  • v každém případě
  • v nejlepším případě

Jak nahradit spojku a?

Poměr odporovací (spojky a, a přesto, a ne aj.)

Odporovací poměr lze poznat tak, že je možné spojovací výraz nahradit spojkami jako ale nebo avšak. Dřel jako kůň, a přesto neuspěl.

Jak se pozna příslovce?

Příslovce jsou neohebný slovní druh, který vyjadřuje bližší okolnosti dějů a míru vlastností. Ve větách má nejčastěji funkci příslovečného určení. Příklady příslovcí: brzy, rychle, nahoru, velmi, francouzsky, dopoledne, mdlo, krátce. Rozlišujeme několik druhů příslovcí: místa, času, způsobu, příčiny a míry.

Co to je citoslovce?

Citoslovce (interjekce) jsou neohebným slovním druhem, který vyjadřuje nálady a pocity, vůli mluvčího, označuje hlasy a zvuky. Obyčejně nemá žádnou gramatickou souvislost se zbytkem věty. Citoslovce mohou sloužit také na vyplnění prázdných částí věty.