Může můj zaměstnavatel sledovat mé domácí internetové aktivity?

Pokud by tedy zaměstnavatel podroboval kontrole své zaměstnance tím, že bude soustavně sledovat jejich navštívené internetové stránky či četl e-mailovou komunikaci, je takové chování neoprávněné.

Kdy může zaměstnavatel sledovat kamery?

Zaměstnavatel může sledovat zaměstnance kamerami jen v případě, že nemůže provádět kontrolní činnost jiným méně invazivním způsobem (zásada přiměřenosti). I způsob sledování musí být přiměřený (například nesmí pořizovat a uchovávat záznam, pokud to není nezbytně nutné).

Může můj zaměstnavatel sledovat mé domácí internetové aktivity?

Co si zaměstnavatel nesmí dovolit?

Zaměstnanec mimo jiné nesmí : požívat alkoholické nápoje a zneužívat jiné návykové látky na pracovišti a v pracovní době ani mimo pracoviště vstupovat pod jejich vlivem na pracoviště zaměstnavatele, kouřit na pracovištích a v jiných prostorách, kde jsou účinkům kouření vystaveni také nekuřáci.

Co může kontrola na vrátnici?

Jak vyplývá ze shora citovaného ust. § 248 odst. 2 zákoníku práce, zaměstnavatel je oprávněn kontrolovat nejen věci, které zaměstnanci k němu vnášejí nebo si od něj odnášejí, ale i samotné prohlídky zaměstnanců, včetně osobních prohlídek. Kontrola se tudíž může vztahovat nejen na obsah tašek, ale i kapes zaměstnanců.

Jak sledovat zaměstnance?

Kamery na pracovišti, kontroly e-mailů a historie prohlížení, GPS ve služebních vozidlech. To vše jsou spolehlivé způsoby, jak zaměstnavatelé můžou sledovat, zda zaměstnanci opravdu pracují.

Jak poznat kameru s odposlechem?

Anti Spy RF detektor GSM odposlechů a skrytých wifi kamer má speciální design, používá se k přesné detekci různých skrytých špionážních zařízení ve Vašem okolí. Dokáže detekovat špionážní kamery, wifi kamery a také kamery s neviditelným 940 nočním viděním a odposlouchávací zařízení.

Jak dlouho se mohou uchovávat záznamy z kamer?

S výjimkou uchovávání záznamu pro kriminalistické účely, může být záznam uchováván maximálně 30 dní. Veřejnost musí být jasně a trvale informována o přítomnosti kamerového systému a o jménu osoby, která je za kamerový systém zákonně odpovědná.

Na co se zaměstnavatel nesmí ptát?

sexuální orientace, náboženství, rasa, politika

Personalista nesmí při pracovním pohovoru zjišťovat, jakou máte sexuální orientaci, zda věříte v Boha a jste členem nějaké církve, stejně tak se nesmí ptát na politické názory, členství v politické straně nebo odborech. Tyto dotazy nemají nic společného s vaší prací.

Na co má právo zaměstnavatel?

K právům zaměstnavatele patří mimo jiné určení množství práce a pracovní tempo, vyžadování náhrady škody po zaměstnanci, který nějakým způsobem porušil pracovní kázeň, a způsobil tak nadřízenému újmu. Mezi další právo zaměstnavatele patří také výpověď podřízenému ve zkušební době bez udání důvodů.

Jak poslat kontrolu na zaměstnavatele?

V případě podezření z porušování pracovněprávních předpisů zaměstnavatelem mohou fyzické i právnické osoby podat podnět k provedení kontroly přímo na místně příslušném oblastním inspektorátu práce (dále jen „OIP"), nebo prostřednictvím Státního úřadu inspekce práce (dále jen „SÚIP“).

Kdy může zaměstnanec odmítnout práci?

Kdy mám právo odmítnout vykonávat práci? Zaměstnanec je oprávněn odmítnout výkon práce, která bezprostředně ohrožuje jeho život nebo zdraví, popřípadě život nebo zdraví jiných fyzických osob. Takové odmítnutí není možné posuzovat jako nesplnění povinnosti zaměstnance.

Jak zjistit že mám doma kameru?

Zkontrolujte prostor detektorem – všechny sledovací zařízení vysílají signály. Díkybohu existují detektory odposlechů a skrytých kamer, které vám hledání mohou hodně usnadnit. Takový jeden šikovný detektor skrytých kamer za lidovou cenu, který bychom vám doporučili je detektor štěnic a skrytých kamer Lawmate RD-30.

Jak poznat že mám doma kameru?

Spusťte aplikaci fotoaparátu v telefonu. Projděte místnost a nasměrujte fotoaparát svého telefonu na oblasti, o nichž se domníváte, že je špionážní zařízení skryto. Pokud si všimnete malého, zářivě bělavého světla, odložte telefon a proveďte další zkoumání. Může to být skrytá kamera.

Jak zjistit jestli je v pokoji kamera?

Jak najít ve Wi-Fi síti skrytou kameru

  1. Aplikace vám dokáže najít všechna zařízení, která jsou připojená k místní síti. Připojte svůj telefon k síti a poté otevřete Fing.
  2. Až aplikace dokončí skenování wifi sítě, prohlédněte seznam nalezených zařízení. …
  3. Fing vám najde porty, které jsou otevřené a jaké používají služby.

Jak dlouho se ukladaji zaznamy z kamer?

S výjimkou uchovávání záznamu pro kriminalistické účely, může být záznam uchováván maximálně 30 dní. Veřejnost musí být jasně a trvale informována o přítomnosti kamerového systému a o jménu osoby, která je za kamerový systém zákonně odpovědná.

Co nesmí zaměstnavatel?

zaměstnavatel nesmí při výběru zaměstnanců vyžadovat informace týkající se národnosti, rasového nebo etnického původu, politických postojů, členství v odborových organizacích, náboženství, filozofického přesvědčení, sexuální orientace, není-li jejich vyžadování v souladu se zvláštním právním předpisem (§ 12 odst.

Jaké informace může zaměstnavatel požadovat?

Před vznikem pracovního poměru smí zaměstnavatel vyžadovat od uchazečů o zaměstnání jen údaje, které bezprostředně souvisejí s uzavřením pracovní smlouvy. Lze si představit údaje typu jméno, příjmení, datum narození a bydliště.

Co vše kontroluje inspekce práce?

Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce jsou oprávněny:

  • kontrolovat u zaměstnavatelů dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů
  • vyžadovat odstranění zjištěných nedostatků
  • vést přestupková řízení a ukládat pokuty.
  • poskytovat poradenství

Kdo kontroluje zaměstnavatele?

V případě podezření z porušování pracovněprávních předpisů zaměstnavatelem mohou fyzické i právnické osoby podat podnět k provedení kontroly přímo na místně příslušném oblastním inspektorátu práce (dále jen „OIP"), nebo prostřednictvím Státního úřadu inspekce práce (dále jen „SÚIP“).

Jak skrýt kameru?

Chcete-li dotáhnout nenápadnost k dokonalosti, lze kamerový modul vložit například do květináče, na něj postavit jiný objekt, např. další květináč s květy, a skrz provrtaný otvor v prvním květináči vyvést kameru ven tak, aby mohla sledovat objekt vašeho zájmu.

Jak nejlépe skrýt kameru?

Kamerový modul můžete skrýt téměř kdekoliv. Například jej můžete umístit do knihovny mezi knihy, mezi složky v kanceláři, skrýt jej v hodinách, v květináči, atd.. zkrátka kdekoliv. Samotná kamera je mnohonásobně menší než váš prst, takže okolí lze sledovat odkudkoliv.

Co dělat když má soused kameru?

Nepatřičné jednání souseda je proto třeba oznámit příslušné obci a mělo by být projednáno tzv. komisí k projednání přestupků. Chcete-li dosáhnout rychlé změny chování souseda, příp. okamžitého odstranění kamery, obraťte se s návrhem požadovaného opatření na soud, pokud se se sousedem nelze dohodnout.

Kdy mě může zaměstnavatel přeřadit na jinou práci?

Zaměstnavatel může převést zaměstnance na jinou práci v rámci výpovědní lhůty, byla-li výpověď podána z důvodu, že zaměstnanec nesplňuje zákonné předpoklady pro výkon práce, dlouhodobě dosahoval neuspokojivých pracovních výsledků, nebo pokud závažně porušil své pracovní povinnosti.

Jak udat zaměstnavatele?

V případě podezření z porušování pracovněprávních předpisů zaměstnavatelem mohou fyzické i právnické osoby podat podnět k provedení kontroly přímo na místně příslušném oblastním inspektorátu práce (dále jen „OIP"), nebo prostřednictvím Státního úřadu inspekce práce (dále jen „SÚIP“).

Který dokument kontroluje inspektor práce při kontrole BOZP vždy?

Inspektor je oprávněn při kontrole ověřovat totožnost výše uvedených fyzických osob podle občanského průkazu, cestovního pasu popřípadě služebního průkazu státního zaměstnance. Z výše uvedeného vyplývá, že inspektor může zahájit kontrolu, i přesto že není přítomný statutární zástupce kontrolované osoby.

Co vše kontroluje sociálka?

Cílem kontrol je, aby dočasná pracovní neschopnost a čerpání nemocenského nebylo zneužíváno. Jsou prováděny na základě tzv. plánu kontrol, který si podle aktuální situace sestavuje OSSZ, upřesnila Renáta Provazníková, vedoucí oddělení vnitřních a vnějších vztahů ČSSZ.