Kdy mám podat žádost o sociální zabezpečení?

Žádost o starobní důchod je možné podat nejdříve čtyři měsíce před požadovaným dnem přiznání důchodu. Později je to možné kdykoliv.

Kdy nejdříve žádat o důchod?

Žádost o starobní důchod můžete podat nejdříve čtyři měsíce před požadovaným dnem přiznání důchodu. Později je to možné kdykoliv. Den přiznaní řádného starobního důchodu můžete zvolit po dosažení důchodového věku libovolně, tzn. i od data, které předchází datu podání žádosti o důchod.

Kdy mám podat žádost o sociální zabezpečení?

Co potřebuji k žádosti o důchod?

Při podávání žádosti o starobní nebo invalidní důchod se předkládá:

  • občanský průkaz, u cizinců pas či povolení k pobytu,
  • doklady o studiu, popřípadě učení (i nedokončeném),
  • muži předkládají doklady o výkonu vojenské služby,
  • doklady prokazující výchovu dětí

Jak dlouho trvá vyřízení žádosti o důchod?

Ačkoliv má Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) na vydání rozhodnutí o přiznání důchodu zákonných 90 dní, rozhoduje v mnohem kratší lhůtě, a to za 40 dnů. Tolik činí průměrná doba řízení u všech druhů důchodů. Je to o více než jeden měsíc méně, než ukládá zákon.

Jak podat žádost o důchod elektronicky?

Tiskopis je k dispozici na ePortálu ČSSZ: https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/unddp. Tiskopis je možné jednoduše odeslat na zvolenou OSSZ elektronicky, a to po přihlášení klienta na ePortál ČSSZ například pomocí bankovní identity (Jak se přihlásit na ePortál ČSSZ).

Jak dlouho dopředu žádat o starobní důchod?

Podání žádosti

Žádost o starobní důchod je možné podat nejdříve čtyři měsíce před požadovaným dnem přiznání důchodu. Později je to možné kdykoliv. U předčasného starobního důchodu však platí, že jej nelze přiznat zpětně, ale nejdříve od data podání žádosti. Podat žádost o důchod je možné v kterýkoliv úřední den.

Jaký důchod dostane člověk který nikdy nepracoval?

„Lidé, kteří nikdy nepracovali, nemohou získat nárok na starobní důchod. Podmínkou nároku na starobní důchod je kromě dosažení důchodového věku vždy i získání potřebné doby pojištění,“ zdůraznila Buraňová.

Kde si nechat spočítat důchod?

Jedná se o online službu ePortálu ČSSZ, která vám poskytne jasnou a srozumitelnou informaci ohledně vašeho důchodového věku a evidovaného počtu let důchodového pojištění. Díky této službě tak jednoduše zjistíte, za jak dlouho splníte podmínky pro nárok na starobní důchod a jaká bude jeho orientační výše.

Jak dokoupit roky do důchodu?

Doplacení po nároku na starobní důchod? Účast na dobrovolném důchodovém pojištění je možná nejpozději do dne, který předchází dni vzniku nároku na starobní důchod. Období po nároku na starobní důchod není možné doplatit.

Kdo sepisuje žádost o důchod?

PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTI O DŮCHOD (§ 82 ZÁKONA Č. 582/1991 SB., O ORGANIZACI A PROVÁDĚNÍ SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ) Žádosti o přiznání důchodu sepisuje s občany OSSZ příslušná podle místa trvalého pobytu občana nebo místa hlášeného pobytu v ČR, jde-li o cizince.

Kdy a jak žádat o předčasný důchod?

Pokud jste náhradní doby pojištění nevyužili, stačí mít odpracováno 30 let (s odvodem sociálního pojištění). Předčasný důchod vám může ČSSZ přiznat nejdříve ode dne podání žádosti, nelze o něj žádat zpětně. Žádost můžete podat až 4 měsíce předem, a to osobně na příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ).

Jaké studium se započítává do důchodu?

Pro výpočet starobního a invalidního důchodu se hodnotí: doba studia do dosažení 18ti let ze 0% (nehodnotí se) doba studia po dosažení 18ti let, z 80% (počítá se z doby studia maximálně 6 let po dosažení 18ti let)

Co znamená Predcasny důchod bez vyplaty?

Bylo-li účelem vzdání se výplaty starobního či předčasného starobního důchodu jeho budoucí zvýšení za další výdělečnou činnost, avšak vy jste neodpracoval alespoň 90 dnů a další výdělečnou činnost neplánujete, můžete si požádat o zpětné doplacení důchodu ode dne, kdy vám byla výplata důchodu na vaši žádost zastavena.

Jak postupovat při žádosti o předčasný důchod?

Žádost je nutné podat osobně na pobočce OSSZ podle místa vašeho trvalého bydliště, v Praze na kterémkoliv územním pracovišti PSSZ. Určitě doporučujeme si schůzku objednat předem, ať nemusíte dlouho čekat. Můžete to udělat na této stránce. Nejprve vyberete kraj a obec, poté výběr služby → žádost o důchod → pokračovat.

Jak dlouho dopředu žádat o předčasný důchod?

Žádost o starobní důchod je možné podat nejdříve čtyři měsíce před požadovaným dnem přiznání důchodu. Později je to možné kdykoliv. U předčasného starobního důchodu však platí, že jej nelze přiznat zpětně, ale nejdříve od data podání žádosti. Podat žádost o důchod je možné v kterýkoliv úřední den.

Jak dlouho předem žádat o předčasný důchod?

Pokud jste náhradní doby pojištění nevyužili, stačí mít odpracováno 30 let (s odvodem sociálního pojištění). Předčasný důchod vám může ČSSZ přiznat nejdříve ode dne podání žádosti, nelze o něj žádat zpětně. Žádost můžete podat až 4 měsíce předem, a to osobně na příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ).

Jak se krátí předčasný důchod?

Krácení probíhá následovně: 0,9 % výpočtového základu za každých 90 dnů od 0 do 360 kalendářních dnů, 1,2 % výpočtového základu za každých 90 dnů od 361.

Jak dlouho trvá žádost o předčasný důchod?

Žádost o předčasný starobní důchod podáváte nejdříve čtyři měsíce před požadovaným dnem přiznání důchodu osobně na okresní správě důchodového zabezpečení příslušné podle místa vašeho trvalého pobytu. O přiznání důchodu rozhoduje ČSSZ ve lhůtě do 90 dnů od zahájení řízení, zpravidla je však žádost vyřízena dříve.

Kdy požádat o předčasný důchod bez výplaty?

Bylo-li účelem vzdání se výplaty starobního či předčasného starobního důchodu jeho budoucí zvýšení za další výdělečnou činnost, avšak vy jste neodpracoval alespoň 90 dnů a další výdělečnou činnost neplánujete, můžete si požádat o zpětné doplacení důchodu ode dne, kdy vám byla výplata důchodu na vaši žádost zastavena.

Kdy požádat o předčasný důchod v roce 2023?

Když formulář podáte např. v srpnu 2023, můžete sepsat žádost o důchod např. v prosinci 2023 s přiznáním důchodu k srpnu 2023 za účinnosti ještě původních pravidel. Výhoda tohoto postupu je, že v prosinci snad již budou známé legislativní změny.

Co se započítává do důchodu 2023?

V roce 2023 je základní výměra 4040 korun. Procentní výměra tvoří obvykle větší část důchodu a odvíjí se od celoživotních výdělků a odpracovaných let. Všechny hrubé výdělky, ze kterých se odvádělo důchodové pojištění, se zprůměrují a přepočítají na výpočtový základ.

Kdy požádat o důchod 2023?

Změny výplatních termínů důchodů v roce 2023

Důchody s výplatním termínem: Budou vyplaceny:
8. května 2023 9. května 2023
6. července 2023 4. července 2023
16. listopadu 2023 15. listopadu 2023
18. listopadu 2023 16. listopadu 2023