Jaké je vlastní podstatné jméno pro místa?

Řekli jsme si, že podstatná jména jsou obecná a vlastní. OBECNÁ – pes, město, hora, moře Píšeme s malým začátečním písmenem. VLASTNÍ – pes Alík, město Příbram, hora Sněžka, Středozemní moře Píšeme s velkým začátečním písmenem.

Co je vlastní podstatné jméno?

Vlastní jméno (proprium) je speciální jazykový prostředek, který má charakter podstatného jména nebo pojmenovacího spojení, jehož funkcí je označovat jedince, jednotlivinu nebo jako individuum chápané množství, odlišovat je od ostatních jedinců nebo jednotlivin dané třídy a identifikovat je jako jedinečné předměty řeči …
CachedSimilar

Jaké je vlastní podstatné jméno pro místa?

Jak poznat vlastní jména?

Mezi vlastní jména a názvy řadíme:

 1. jména osob. …
 2. označení příslušníků národů, skupin, jména obyvatelská. …
 3. jména zvířat. …
 4. jména zeměpisná. …
 5. oficiální názvy institucí, organizací, podniků, provozoven. …
 6. názvy dokumentů, výtvorů, uměleckých děl. …
 7. názvy výrobků. …
 8. názvy významných událostí a období.

Jak se pozná podstatné jméno?

Podstatné jména jsou ohebný slovní druh. Podstatná jména označují mimo jiné názvy osob, zvířat, rostlin, věcí, vlastností, dějů, činností, pocitů, vědních oborů a školních předmětů. Příklady podstatných jmen: pes, Jana, strom, krabice, láska, Antarktida, matematika, mouka, radost, plavání.

Jak se píší vlastní jména států?

S velkým písmenem píšeme:

 • názvy států: Francie, Rakousko, Maďarsko, Lotyšsko, Lucembursko, Severní Karolína, Jižní Korea, Saúdská Arábie.
 • názvy světadílů: Evropa, Jižní Amerika, Severní Amerika, Asie, Austrálie.
 • názvy oblastí: Podyjí, Podkrkonoší, Orlickoústecko, Českobudějovicko, Šluknovsko, Pošumaví.

Jaké máme podstatná jména?

V češtině rozlišujeme u podstatných jmen tři různé rody: rod mužský, rod ženský a rod střední. Mužský rod se dělí na životný a neživotný. Rod podstatného jména zjistíme pomocí ukazovacích zájmen TEN, TA, TO (ten pes – rod mužský, ta žena – rod ženský, to dítě – rod střední).

Jak dělíme podstatná jména?

Podstatná jména konkrétní, abstraktní, pomnožná, hromadná, látková

 • Podstatná jména konkrétní Označují osoby, zvířata, věci. …
 • Podstatná jména abstraktní Označují názvy vlastností, stavů, dějů, tedy toho, co je ve své podstatě nehmotné. …
 • Podstatná jména látková …
 • Podstatná jména hromadná …
 • Podstatná jména pomnožná

Jaké jsou podstatná jména?

Podstatné jméno (též substantivum) je ohebný slovní druh, který označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností, dějů a vztahů. Je hlavním (i když ne jediným) slovním druhem, který ve větě vystupuje jako argument slovesa.

Jak se ptáme na podstatné jméno?

Ptáme se na ně KDY? (včera), KDE? (tady), KAM? (domů), JAK? (zeleně).

Jak se píše česky narod?

národ, -a i -u m.

Co je to vlastní jména osobní?

Osobní jméno (antroponymum, z řec. ἄνθρωπος anthrópos, tj. člověk a ὄνομα onoma, tj. jméno, podle kontextu i úplné jméno) je vlastní jméno či soustava jmen, pod kterými je jednotlivý člověk znám.

Jak udělat ze slovesa podstatné jméno?

Podstatné jméno podložka je odvozeno od slovesa podložit příponou -ka, podstatné jméno honička se tvoří od slovesa honit příponou -čka. Od kterých slov jsou tvořena následující podstatná jména?

Co je vesnice za podstatné jméno?

D Vesnice je podstatné jméno pomnožné.

Jak určit koncovku podstatného jména?

Základní pravidla

 1. -I, pokud je podmět rodu mužského životného,
 2. -Y, pokud je rodu mužského neživotného,
 3. -A, pokud je v množném čísle rodu středního,
 4. -Y, pokud je rodu ženského.

Odkud jsou Češi?

Zbylí obyvatelé jsou podle něj genetická směsice zahrnující Evropany z doby ledové, migranty ze severní Afriky a Blízkého východu a hlavně Kelty a Germány. Češi jsou tak v podstatě mixem všech možných skupin, které za posledních 10 000 let prošly střední Evropou.

Co znamená Česko?

Výraz Česko pojmenovává společně Čechy, Moravu a České Slezsko*, jako když Německo znamená Sasko, Bavorsko, atd. Česko je tak víc než pouhým kratším ekvivalentem České republiky, protože je nadčasové a lze ho užít jak pro současnost, tak dokonce i pro minulost.

Jak si udělat druhé jméno?

Fyzická osoba, která má v matriční knize zapsáno jedno jméno, může před matričním úřadem v místě svého trvalého pobytu nebo před matričním úřadem, v jehož knize narození je jméno zapsáno, prohlásit, že bude užívat dvě jména.

Co je podstatné jméno obecně?

Podstatná jména obecná neoznačují určitou osobu, zvíře nebo věc, ale označují je obecně (chlapec, pes, město, rybník, noviny, opera apod.) Obecná jména píšeme s malým začátečním písmenem.

Jak se poznají podstatná jména Pomnožná?

Podstatné jméno pomnožné má jen tvary množného čísla, i když třeba označuje jednu věc, např. (ty) housle.

Kdy se píše Ovi a ovy?

Pokud přivlastňujeme něco, co je rodu ženského, píšeme vždy koncovku –ovy. Jestliže přivlastňujeme něco, co je rodu mužského neživotného, píšeme koncovku –ovy. Pokud přivlastňujeme něco, co patří k rodu mužskému životnému, musíme napsat v přivlastňovacím přídavném jménu koncovku –ovi.

Jak poznat že jsem Slovan?

Upřímnost, touha po spravedlnosti a důležitost rodinného života jsou jedny z hlavních charakteristik nás Slovanů. Bodejť bychom si nebyli blízcí. Vždyť naše vnímání světa vychází ze společné minulosti.

Jak moc jsou Češi Slované?

Češi mají geneticky blíž k Němcům a Rakušanům, než ke Slovanům. Údaje vycházejí z dat České národní genografické databáze, která otestovala 4500 Čechů. Z genetických testů obyvatel Čech a Moravy vyplývá, že ryze slovanské geny mají asi tak tři lidé z deseti, uvádí týdeník Euro, který zprávu přinesl.

Kdo vymyslel slovo Czechia?

Šéf diplomacie Lubomír Zaorálek představil jednoslovný anglický název Czechia. Na sociálních sítích to vzbudilo lehkou bouři, ačkoliv název byl schválen již v roce 1993 a první zmínky o něm se datují až do roku 1722.

Proč Czechia a ne Czech Republic?

Czechia, nikdy Czech!

Oficiální úřední název České republiky je the Czech Republic. Už delší dobu oficiálně existuje i jednoslovný výraz, tedy přesný překlad slova Česko a to je Czechia. Zcela mylně se užívá nesmyslný výraz „Czech„, což znamená Čech, čeština nebo český. Nikoliv Česko!.

Jak vybrat Krestni jméno?

Výběr konkrétního druhého jména by měl být motivován náboženskými důvody. V katolické církvi se předpokládá, že to bude jméno světce, který je rodičům dítěte (popřípadě křtěnci samotnému) nějak blízký nebo sympatický, nebo který se jim zdá následováníhodný. U evangelíků se někdy jedná o oblíbené biblické jméno.

Jak si můžu změnit příjmení?

Změnu jména nebo příjmení musíte nahlásit na řádně vyplněném tiskopisu. Tiskopisy jsou k dispozici na stránkách Ministerstva vnitra. K nahlášení této změny musíte doložit: dosavadní průkaz o povolení k pobytu, pobytovou kartu rodinného příslušníka občana EU nebo potvrzení o přechodném pobytu.