Co znamená FF na vysoké škole?

Filozofická fakulta – Univerzita Karlova – Vysoké školy.

Kolik je fakult na Karlově univerzitě?

Své studium si u nás doslova ušijete na míru, vybrat si můžete z více než 1 000 studijních programů. Univerzita Karlova má 17 fakult, 14 v Praze, dvě v Hradci Králové a jednu v Plzni.

Co znamená FF na vysoké škole?

Co se učí na Filozofické fakultě?

Na naší fakultě nevedeme k biflování, učíme studenty přemýšlet, hledat kontexty, rozvíjet kreativitu a fantazii, tříbit a formulovat názory. Studenti se zapojují do vědecko-výzkumných aktivit, mohou se stát součástí badatelského týmu.

Na jakou vysokou školu je nejtěžší se dostat?

Nejhůře jsou na opět lékařské obory. Ve srovnání s výsledky zájemců ostatních dvou škol má pak překvapivě nízké procento přijatých také Filozofická fakulta (38 procent). Mezi obory, které přijímají největší procento žáků se i zde řadí Přírodovědecká fakulta s více jak 93 procenty přijatých.

Která lékařská fakulta je nejlepší?

Lékařství a farmacie – veřejné a soukromé :

Lékařství a farmacie – veřejné a soukromé : Index Fakulta Roku
1. Lékařská fakulta v Plzni Univerzity Karlovy (UK) 93,4
2. Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Univerzity Karlovy (UK) 92,7
3. Lékařská fakulta UP v Olomouci 90,6
4. 3. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy (UK) 90,4

Proč studovat na Filozofické fakultě?

Obory filozofické fakulty se, stejně jako celá Masarykova univerzita, pravidelně umisťují na předních příčkách žebříčků kvality českých i světových univerzit; například studijní program Anglický jazyk a literatura patří podle prestižního hodnocení QS World University Rankings již několik let mezi 300 nejlepších …

Která vysoká škola je nejlehčí?

Nejnáročnější studijní obor na vysokých školách je medicína, nejlehčí je zemědělství. Vyplývá to z odpovědí více než 8000 absolventů českých univerzit, průzkum provedlo Středisko vzdělávací politiky, což je pracoviště Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.

Na které obory je nejtěžší se dostat?

Ačkoliv se celková úspěšnost uchazečů stabilně zvyšuje, šance na přijetí se liší podle studijních oborů i jednotlivých škol. V současnosti je nejtěžší dostat se na práva, medicínu a umělecké obory. Nejvyšší procento neúspěšných bylo na Vysoké škole umělecko-průmyslové (UMPRUM) v Praze.

Která vysoká škola je nejtěžší?

Nejméně se učí budoucí ekonomové, vyplývá z průzkumu.

Jak dlouho trvá studium medicíny?

Zahrnuje klasické přednášky, laboratorní cvičení, semináře, pitvy, ale i stáže ve zdravotnických zařízeních nebo simulační výuku. Jako medici budete mít také možnost zapojit se do výzkumných aktivit fakultních pracovišť. Vystudovat Všeobecné lékařství je velmi náročné, studium trvá 6 let (přibližně 5500 hodin výuky).

Kde se uplatní filozof?

Uplatnění absolventů

Absolventi programu Filozofie se tak uplatňují zejména na komunikačních a analytických pozicích mediálních firem, v marketingových odděleních, v public relations, pracují jako editoři, působí ve vzdělávacích institucích či pracují jako konzultanti.

Proč studovat dějiny umění?

Studium umění nám ukazuje, jak různé kultury vnímaly samy sebe a svůj svět a jak své představy předávaly ostatním. Tvorba umění a vizuální kultury je téměř univerzální lidskou činností. Studium dějin umění je tedy důležitým prostředkem k pochopení lidské kultury od jejích dávných dob až po současnost.

Jaká je nejtěžší vysoká škola v ČR?

Nejnáročnější studijní obor na vysokých školách je medicína, nejlehčí je zemědělství. Vyplývá to z odpovědí více než 8000 absolventů českých univerzit, průzkum provedlo Středisko vzdělávací politiky, což je pracoviště Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.

Jaká je nejtěžší škola v ČR?

Z pedagogických fakult dopadá nejhůře ta na Západočeské univerzitě v Plzni (58,8 %). Největší šanci dostudovat mají budoucí učitelé na Univerzitě Hradec Králové (36 %). Ekonomickým fakultám vládne Fakulta mezinárodních vztahů VŠE (31,3 %), pořadí uzavírá Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (74,9 %).

Jak náročné je studium medicíny?

Zpravidla ale medicína patří mezi ty obory, na které je nejtěžší se dostat. Ideálně už na střední škole se proto zaměřte na předměty jako je biologie, organická a anorganická chemie, fyzika a biochemie. Čím lepší znalosti z těchto předmětů budete mít, tím větší výhodu budete mít u přijímaček.

Jaký je rozdíl mezi MUDr a dr?

za jménem, ale o tom více až příště), pro který je třeba bádat další 3 až 4 roky po magisterském studiu. MUDr. (doktor medicíny) – Odtud hovorové označení “doktor” pro lékaře – každý lékař je totiž “doktorem”. MDDr.

Co je to Stoicismus?

Stoicismus je starý filosofický směr, jehož zakladatelem byl řecký filosof Zénon z Kitia. Hlavním krédem stoiků bylo žít ctnostně v souladu s přírodou i s rozumem. Slávu a bohatství považovali stoici za povrchní a snažili se o dosažení duševního klidu bez materiálních zbytečností.

Co muze delat filozof?

Filozof je člověk, který se zabývá soustavným, racionálním a kritickým zkoumáním skutečnosti, světa a člověka, případně toho, co přesahuje (metafyzika). Hledá pravdivé poznání, smysl a dobrý život prostředky reflexe, racionální argumentace a diskuse.

Kdy vzniklo umění?

První projevy výtvarného umění (sochařství a malířství) přichází v pozdním paleolitu, tedy v období 40 000 – 10 000 př. n. l. Z této doby se vyskytují sošky lidí a zvířat, jeskyní malby, drobné předměty zdobené rytou kresbou.

Kde studovat umění?

Přehled škol a fakult

  • Akademie múzických umění v Praze www.amu.cz.
  • Akademie výtvarných umění v Praze www.avu.cz.
  • České vysoké učení technické v Praze www.cvut.cz.
  • Janáčkova akademie múzických umění v Brně www.jamu.cz.
  • VYSOKÁ ŠKOLA UMĚLECKO-PRŮMYSLOVÁ www.vsup.cz.
  • Vysoké učení technické v Brně www.vutbr.cz.

Jaká je šance dostat se na medicínu?

Šance na přijetí se pohybuje mezi 14 % – 32 %. Záleží jak na počtu přihlášených, tak na počtu přijatých. Loni se na medicínu hlásilo více než 14 000 uchazečů.

Jak dlouho se uci na lékaře?

Charakteristika oboru: Studijní obor Všeobecné lékařství se na 1. lékařské fakultě UK studuje 6 let v magisterském oboru. Žádná jiná forma neexistuje. Kvalifikaci lékaře lze dosáhnout pouze prezenční formou a to studiem teoretických a preklinických předmětů (3 roky) a studiem klinických předmětů (3 roky).

Jaký je nejnižší vysokoškolský titul?

Bc. BcA. Jedná se o nejnižší akademické grady (tituly, z lat. gradus), jejichž udělení předchází alespoň ukončení SŠ studia s maturitní zkouškou (tedy pro přijetí na VŠ pouze střední vzdělání s vyučením nestačí).

Co je více Mgr nebo Ing?

Tituly za jménem čárkou oddělujeme (jsou v pozici tzv. přístavku –⁠ viz Psaní čárky ve větě jednoduché). Například pan Novák nejdříve ukončil magisterské studium na právech a před svým jménem uvádí titul Mgr. Po ukončení inženýrského studia získal další titul Ing., který si bude psát před již užívaným Mgr.

Co je to cynismus?

Cynismus (z řec. κυνικός kynikós, kousavý < κύων kyón, pes) označuje původně životní postoj a myšlení antických kyniků. Dnes znamená cynik člověka, který jedná bezohledně a beze studu, který zraňuje city druhých, zejména zpochybňuje a zesměšňuje to, co druzí uznávají jako základní morální a lidské hodnoty.

Co je to stoicky?

Stoici zjednodušeně řečeno vyznávali především duševní vyrovnanost, sebeovládání a klid. Ale i život v souladu s přírodou, který pro ně znamenal cestu ke svobodě ve světě, kde se člověk musí neustále vyrovnávat s událostmi, jež nemůže ovlivnit a které naopak ovlivňují jeho.