Co znamená B v textu?

Tučný text (z angl. "bold"). Používá se velmi často ke zvýraznění.

Jak udělat tučné písmo?

Ve skupině Písmo. kartě Domů klikněte na Tučné písmo. Zadejte klávesovou zkratku: CTRL+B.

Co znamená B v textu?

Jak zvýraznit text v HTML?

K označení delších citátů se používá příkaz <BLOCKQUOTE>, který je prohlížečem zobrazován jako text odsazený od okraje, nebo je zobrazen kurzívou, případně obojí. Ke zvýraznění jména autora nebo názvu citovaného díla lze použít příkaz <CITE>, který nevytvoří nový odstavec.

Jak udělat tučné písmo v CSS?

Zpravidla zvládnou pouze dva stupně, to jest normální a tučné písmo. Škálování tučnosti musí být zabudováno přímo ve fontu (podle font-family) a většinou není. Pro Arial a Times mám vyzkoušeno, že funguje font-weight: 900, které je trochu tučnější než hodnota bold.

Jak zarovnat text v HTML?

Text v odstavcích lze zarovnávat pomocí parametru ALIGN nalevo (hodnota LEFT), napravo (hodnota RIGHT), na střed (hodnota CENTER) a na obě strany (hodnota JUSTIFY).

Kdy se v textu používá kurzíva?

Kurzíva je řez písma s mírným sklonem. U kurzívy jsou znaky mírně nakloněny doprava. Používá se pro zvýraznění textu, zpravidla pro označení odborných termínů a cizích slov.

Jak vypadá odstavec?

Odstavec je graficky oddělená část souvislého textu, obvykle bez nadpisu. Obsahuje jednu nebo více vět, které mají tvořit určitý logický celek. Text se člení na odstavce kvůli lepší čitelnosti (prostředek tzv. horizontálního členění textu).

Co je to tag v HTML?

HTML prvek (též HTML element) je základní jednotka značkovacího jazyka HTML (HyperText Markup Language). Skládá se z počáteční a koncové značky, mezi nimiž je umístěn text. Počáteční značka (tag) může obsahovat atributy s hodnotami.

Co je tag v programování?

Tag <p> je párový a obaluje text, který má uvnitř odstavce být. Před text tedy píšeme tag <p> , za textem odstavec uzavřeme tagem </p> . Ve výchozím stylování se před a za odstavcem pak vykreslí mezery a všechny řádky odstavce se vypíší na jeden řádek.

Jak psát web kurzíva?

Prohlížeče vykreslují kurzívou. Nejsprávnější tag pro zvýrazňování (a pro tento účel jen zřídka používaný). Totéž co u <strong>: <i> je kurzíva, <em> je zvýraznění, které se náhodou vykresluje kurzívou. Další tagy logického formátování nejsou prakticky vůbec používané.

Jak psát kurzívou?

Pokud je text v „uvozovkách“ (nebo závorkách) psaný tučně nebo kurzívou, pak by stejným způsobem – tj. tučně, respektive kurzívou měly být psány i uvozovky, závorky.

Jak vycentrovat text v CSS?

right – Zarovná text napravo. center – Vycentruje text. justify – Zarovná text do bloku. Tuto hodnotu je vhodné používat pouze v případě, že je element s textem dostatečně široký, jinak dochází ke vzniku neúhledných mezer.

Jak se dělá tabulka v HTML?

HTML značky tabulky. Nejjednodušší tabulku jde vytvořit třemi značkami – <table> , <tr> a <td> (tabulka, řádek, buňka). Pro komplikovanější výtvory se hodí znát ještě <th> (buňka v hlavičce), <thead> , <tbody> a <tfoot> (členění tabulky na záhlaví, tělo a zápatí).

Jak správně oddělovat odstavce?

Vyberte text, který chcete upravit. Přejděte na Domů a vyberte řádkování a mezery mezi odstavci > Možnosti řádkování v dolní části nabídky. Otevře se dialogové okno odstavec . Na kartě odsazení a mezery vyberte požadované možnosti a klikněte na OK.

Co to je odstavec?

Odstavec je graficky oddělená část souvislého textu, obvykle bez nadpisu. Obsahuje jednu nebo více vět, které mají tvořit určitý logický celek. Text se člení na odstavce kvůli lepší čitelnosti (prostředek tzv. horizontálního členění textu).

Kdy dělat odstavce?

Odstavce

 • Odstavec z grafického hlediska je část textu (psaného projevu) vyznačená začátkem (začíná na novém řádku, zpravidla odsazeném od okraje) a koncem. …
 • Především lze předěl mezi obsahovými úseky, je-li obsahově ostrý, „změkčit“ tím, že se spojitost, vztah mezi nimi formálně vyjádří.

Jak udělat mezeru v HTML?

Do HTML se zapisuje sekvencí "&nbsp;" (bez uvozovek), což znamená Non Breaking SPace (angl. doslova "ne-zlomitelná mezera"). Mezi dvěma slovy oddělenými pouze nedělitelnou mezerou prohlížeč nesmí zalomit řádek, proto se tomu říká i "tvrdá mezera".

Jak udělat tagy?

Jak vytvořit vlastní #tag a co s ním dál. Je to velice jednoduché. Stačí v příspěvku na dané sociální síti napsat # a za něj konkrétní slovo, nebo slovní spojení (nelze používat mezerník), čímž dojde k jeho automatickému vygenerování. Umístěn může být samostatně před i za tělem textu, ale také přímo v rámci něj.

V čem psát webové stránky?

Editory HTML stránek podrobně

 1. Microsoftí sbírka editorů
 2. NVU.
 3. Macromedia Dreamweaver.
 4. OpenOffice Writer.
 5. Brackets.
 6. Google Web Designer.
 7. Notepad ++
 8. HomeSite.

Co to je kurzíva?

Kurziva (variantně i -zí- a -si-, též polokurziva, či italika) je v typografii řez písma, písmo vyznačující se mírným sklonem doprava a drobnými změnami podoby u některých písmen oproti základnímu typu písma, bližší psacímu písmu.

Co je to HTML?

HTML (Hyper Text Markup Language) je zkratka pro hypertextový značkovací jazyk, který se používá k vytváření obsahu webové stránky. Obsah webové stránky mohou tvořit texty, obrázky, tabulky, multimédia a další prvky. Webové stránky jsou mezi sebou vzájemně propojeny pomocí hypertextových odkazů.

Jak zvětšit tabulku v HTML?

Dělá se to třemi způsoby: Formátování buněk přidáním stylu tagu <td> (šířky buněk třeba) Úpravou celé tabulky přidáním stylu tagu <table> (síla rámečku celé tabulky třeba)

Jak se zbavit mezer mezi odstavci?

Změna mezer mezi odstavci

 1. Vyberte odstavce, které chcete změnit.
 2. Klikněte na kartu Rozložení stránky a v části Mezery upravte vzdálenost před nebo za každým odstavcem klikáním na šipky nahoru nebo dolů v polích Před a Za.

Jak správně dělat odstavce?

Odstavec vždy začíná na novém řádku a může být oddělen buď odsazením nebo větší meziřádkovou mezerou, případně i obojím. V typografické praxi, v knihách a časopisech, se většinou používá odsazení, které šetří místem. Jeho velikost se tradičně udává ve čtverčících (půlčtverčících atd.).

Jak oddělit odstavce?

Přejděte na Domů a vyberte řádkování a mezery mezi odstavci > Možnosti řádkování v dolní části nabídky. Otevře se dialogové okno odstavec . Na kartě odsazení a mezery vyberte požadované možnosti a klikněte na OK.

Co je to měkký Enter?

Měkký enter je SHIFT+Enter. Třeba když píšete ve Writeru/Wordu text a stisknete Enter, tak napíšete/začnete/ nový odstavec. Když ale použijete Shift+Enter, tak napíšete /začnete/ nový řádek. protože je to surové zalomení textu v rámci odstavce a dělá to paseku při zarovnání do bloku.