Kdo má nárok na sociální zabezpečení zemřelé osoby?

Vdova/vdovec má nárok na vdovský/vdovecký důchod po zemřelé osobě (po manželovi nebo manželce), která pobírala starobní nebo invalidní důchod nebo pokud ještě nebyla příjemcem důchodu, splnila ke dni úmrtí podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na důchod (invalidní nebo starobní).

Jak vrátit důchod po zemřelém?

Pokud byl důchod vyplacen na účet a je na něm dostatek peněžních prostředků, banka na žádost ČSSZ již nenáležející splátku důchodu vrátí. V případě, že na účtu zemřelého není dostatečný zůstatek a právo disponovat s peněžními prostředky na něm má jiná osoba, je tato osoba povinna již nenáležející částky důchodu vrátit.

Kdo má nárok na sociální zabezpečení zemřelé osoby?

Kdo nemá nárok na sirotčí důchod?

Sirotčí důchod náleží v případě splnění zákonných podmínek nezaopatřenému dítěti, zemřel-li mu rodič, osvojitel nebo osoba, která o dítě pečovala na základě rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče. Po zemřelém pěstounovi nárok na sirotčí důchod nevzniká.

Kam nahlásit úmrtí důchodce?

Co nejdříve sami nahlaste úmrtí České správě sociálního zabezpečení na telefonním čísle 800 050 248, aby byla zastavena výplata důchodu a přeplatek na důchodu tak nevznikl.

Jaký důchod dostane člověk který nikdy nepracoval?

„Lidé, kteří nikdy nepracovali, nemohou získat nárok na starobní důchod. Podmínkou nároku na starobní důchod je kromě dosažení důchodového věku vždy i získání potřebné doby pojištění,“ zdůraznila Buraňová.

Co delat kdyz zemre clen rodiny?

Jako první byste měli zavolat lékaře, který na místě sepíše zprávu u úmrtí osoby, tedy tzv. ohledací list. Následně je třeba vybrat a objednat pohřební službu. V závislosti na podmínkách a psychickém stavu můžete zemřelého důstojně obléci, nebo to nechat na pracovnících služby.

Co je třeba zařídit po úmrtí?

Co zařídit po smrti blízkého

 • Vyřízení úmrtního listu. …
 • Příspěvek na péči. …
 • Odevzdání dokladů po zemřelém. …
 • Ukončení pracovní neschopnosti při úmrtí
 • Přepis změny rodinného stavu v občanském průkazu. …
 • Žádost o vdovský/vdovecký důchod. …
 • Žádost o sirotčí důchod. …
 • Zablokování účtu.

Jak obnovit sirotčí důchod?

Pokud jsou splněny zákonné podmínky, jsou řádně prokázány, výplatu lze obnovit. V praxi obvykle dochází k tomu, že potvrzení o studiu je doloženo dodatečně či s určitou prodlevou, například až po několika měsících. Na základě toho ČSSZ výplatu sirotčího důchodu obnoví a důchod za příslušné období doplatí.

Jak si zažádat o sirotčí důchod?

Podání žádosti

Žádost o důchod podává sám občan, a to na OSSZ podle místa trvalého pobytu, v Praze na kterémkoliv územním pracovišti PSSZ. Za nezletilé nezaopatřené dítě ji podává jeho zákonný zástupce (případně opatrovník), zletilé nezaopatřené dítě (dovršením 18. roku věku) podává žádost osobně.

Co udělat s věcmi po zemřelém?

Doporučujeme proto v co nejkratší lhůtě kontaktovat pronajímatele a na vyklizení se domluvit. Mohou se vyskytnout případy, kdy dědic není znám, nebo jej není možné zastihnout. V takové situaci po 6 měsících nájem zaniká. Dochází pak k vyklizení bytu pronajímatelem.

Co když člověk nemá nárok na důchod?

Pokud vám do celkového počtu 35 odpracovaných let chybí byť jen několik dní, nemáte na důchod nárok. Z pohledu zákona se má za to, že jste odpracovali pouze 34 let. V takovém případě je nejlepším řešením pracovat o něco déle, abyste počet odpracovaných let zaokrouhlili a dosáhli zákonem požadované doby.

Kde si nechat spočítat důchod?

Jedná se o online službu ePortálu ČSSZ, která vám poskytne jasnou a srozumitelnou informaci ohledně vašeho důchodového věku a evidovaného počtu let důchodového pojištění. Díky této službě tak jednoduše zjistíte, za jak dlouho splníte podmínky pro nárok na starobní důchod a jaká bude jeho orientační výše.

Jak se rozloučit se zemřelým?

Dopřejme si čas k rozloučení. Posaďme se vedle lůžka a pokusme se vnitřně se uklidnit. Když pozorujeme obličej zemřelého, můžeme sledovat, jak mizí všechno napětí a vyzařuje pokoj. Jestli chceme, mluvme se zemřelým, doprovoďme jej svými myšlenkami na jeho pro nás neviditelné cestě.

Co říct Když někdo zemře?

Nejčastějším způsobem je jednoduchý pevný stisk ruky doprovázený několika slovy, kterými bývá „upřímnou soustrast“ nebo „přijměte mou upřímnou soustrast“. Nezapomeňte, že upřímná soustrast se nikdy nepřeje! Nenechte se tedy zlákat vyjádřením „přeji upřímnou soustrast“! Pozůstalým zcela jistě nic takového nepřejete.

Kdy končí sirotčí důchod?

Po ukončení povinné školní docházky

Pokud je sirotek po skončení povinné školní docházky veden v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci, i nadále mu náleží sirotčí důchod, avšak nejdéle do 18. roku věku.

Jaký je sirotčí důchod?

Pravidla pro výpočet sirotčího důchodu nedoznala v roce 2023 výrazných změn. Došlo ale ke zvýšení jeho základní výměry ze stávajících 3 900 Kč na 4 040 Kč, což je základní výměra stanovená pro všechny typy důchodových dávek.

Kdy vzniká nárok na sirotčí důchod?

Pokud trvá studium (soustavná příprava na budoucí povolání) a sirotek nedosáhl věku 26 let, náleží mu výplata sirotčího důchodu i po uzavření manželství. Pokud jsou plněny stanovené podmínky, nebrání výplatě sirotčího důchodu ani pobírání rodičovského příspěvku, stane-li se student-sirotek rodičem.

Kdo platí převoz zemřelého?

Jakým způsobem lze provést úhradu přepravy zemřelé osoby do České republiky, resp. zpopelnění a zaslání schránky s popelem do České republiky? Pokud náklady nejsou hrazeny příslušnou pojišťovnou, hradí je osoba, která zajišťuje pohřeb.

Jaký je nejnižší důchod starobní?

Minimální výše procentní výměry důchodu činí podle zákona o důchodovém pojištění 770 Kč. K procentní výměře důchodu náleží ještě základní výměra, která je stejná pro všechny důchody a v roce 2023 činí 4 040 Kč. Minimální měsíční výše důchodu přiznaného v roce 2023 tedy činí celkem 4 810 Kč.

Jak dokoupit roky do důchodu?

Doplacení po nároku na starobní důchod? Účast na dobrovolném důchodovém pojištění je možná nejpozději do dne, který předchází dni vzniku nároku na starobní důchod. Období po nároku na starobní důchod není možné doplatit.

Kdy si můžu nechat přepočítat důchod?

„Požádat o zvýšení starobního důchodu lze za každých 360 kalendářních dní výdělečné činnost vykonávané současně s pobíráním starobního důchodu. Žádost o přepočet důchodu lze podat až 5 let zpětně, není tedy nutné, aby důchodce chodit žádat o přepočet důchodu každých odpracovaných 360 dnů,“ upřesňuje Eduarda Hekšová.

Kam volat při úmrtí doma?

Zaopatřením mrtvého lidského těla se rozumí jeho umytí, oblečení do šatů či rubáše, uložení do rakve a konečná úprava. Při úmrtí doma, mimo zdravotnické zařízení: Zavolejte praktického lékaře nebo Lékařskou službu první pomoci, popřípadě Zdravotnickou záchrannou službu.

Co se děje s tělem v rakvi?

Poté, co rakev s tělem překročí práh krematoria, je odvezena do chladicího či mrazicího boxu – záleží na stupni rozkladu těla. V chladicí místnosti je 12° C, v menší mrazicí místnosti podstatně méně, až -20° C. Zde těla v rakvích, ve stabilní nízké teplotě, tráví naprostou většinu pobytu v krematoriu.

Jak mluvit s nekym komu nekdo umrel?

Podání ruky a slova „Upřímnou soustrast“ nebo „Je mi to líto“ smutného člověka neurazí a nepohorší. Dáváme mu tak najevo, že jsme jeho ztrátu zaznamenali, že jej vnímáme jako pozůstalého a že s ním soucítíme. Otevíráme tím také prostor pro další hovor, neděláme tabu ze smrti a ztráty.

Co potřebuji k žádosti o sirotčí důchod?

Při podání žádosti o sirotčí důchod musí být vždy předloženy originály, popřípadě úředně ověřené kopie, následujících dokladů:

 1. občanský průkaz žadatele (u cizinců cestovní pas či doklad o povolení k pobytu)
 2. úmrtní list zesnulé osoby.
 3. rodný list dítěte, popřípadě rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče jiné osoby.

Co dělat když zemře příbuzný?

Zavolejte praktického lékaře nebo Lékařskou službu první pomoci, popřípadě Zdravotnickou záchrannou službu. Nález těla zemřelého mimo zdravotnické zařízení se oznamuje na jednotné evropské číslo tísňového volání 112.