Jak zjistím výši svého důchodu?

Nejspolehlivější způsob, jak si zjistit informace ke svému důchodu bez nutnosti kontaktovat úřad. A to i s předstihem mnoha let. To nabízí Informativní důchodová aplikace (IDA) na webu České správy sociálního zabezpečení, která od spuštění v roce 2021 zaznamenala už více než milion přihlášení.

Kde zjistit výši důchodu?

Můžete využít online důchodovou kalkulačku na ePortálu ČSSZ (služba „Informativní výpočet starobního důchodu“), která automaticky „načte“ údaje evidované v ČSSZ na tzv. důchodovém kontě. Pokud nedisponujete elektronickou identitou, lze využít důchodovou kalkulačku a veškeré údaje do ní vyplnit ručně.

Jak zjistím výši svého důchodu?

Jak si vypočítat výši důchodu?

Důchod se skládá ze dvou částí: základní výměry a procentní výměry. Ta základní je pro všechny stejná a činí 10 % průměrné mzdy v ČR. V roce 2023 je základní výměra 4040 korun. Procentní výměra tvoří obvykle větší část důchodu a odvíjí se od celoživotních výdělků a odpracovaných let.

Jak zjistit datum výplaty důchodu?

V písemném rozhodnutí zasílaném ČSSZ je uvedena informace o termínu, ve kterém bude důchod vyplácen. Výplatní termíny důchodů vyplácených ČSSZ jsou od 2. do 24. dne v měsíci, vždy v sudé dny, nebo 15. den v měsíci, je-li důchod zasílán do zařízení sociálních služeb.

Jak se počítá výpočtový základ?

Výpočtový základ se zjistí redukcí osobního vyměřovacího základu. První redukční hranice činí 44 % průměrné mzdy. Druhá redukční hranice je stanovena na 4násobek průměrné měsíční mzdy. Do první redukční hranice se částka neredukuje (započítává se plně), zápočet mezi první a druhou redukční hranicí činí 26 %.

Jaký důchod dostane člověk který nikdy nepracoval?

„Lidé, kteří nikdy nepracovali, nemohou získat nárok na starobní důchod. Podmínkou nároku na starobní důchod je kromě dosažení důchodového věku vždy i získání potřebné doby pojištění,“ zdůraznila Buraňová.

Jaké studium se započítává do důchodu?

Pro výpočet starobního a invalidního důchodu se hodnotí: doba studia do dosažení 18ti let ze 0% (nehodnotí se) doba studia po dosažení 18ti let, z 80% (počítá se z doby studia maximálně 6 let po dosažení 18ti let)

Jak dokoupit roky do důchodu?

Doplacení po nároku na starobní důchod? Účast na dobrovolném důchodovém pojištění je možná nejpozději do dne, který předchází dni vzniku nároku na starobní důchod. Období po nároku na starobní důchod není možné doplatit.

Za jaké období se vyplácí důchod?

Důchody se vyplácejí dopředu, a to v pravidelných měsíčních lhůtách. Splatnost důchodů vyplácených ČSSZ je stanovena na sudé dny od 2. do 24. dne v měsíci a 15.

Co je vyměřovací základ pro výpočet důchodu?

Osobní vyměřovací základ je průměrná hrubá měsíční mzda (výdělek) přepočítaný na současnou hodnotu. Vypočítává se z příjmů, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, a to od roku 1986.

Jaký je vyměřovací základ?

Pojem vyměřovací základ se používá pro označení částky, ze které se počítá výše zdravotního a sociálního pojištění. Vyměřovací základ zaměstnance je zpravidla stejný jako jeho mzda. Výjimkou je například odstupné, které se do vyměřovacího základu nepočítá.

Kdo nedostane výchovné?

Nárok na výchovné vzniká až při vzniku nároku na starobní důchod, což platí i pro tzv. transformovaný starobní důchod (invalidní důchod se změní ve starobní po dosažení důchodového věku nebo v 65 letech). Lidé pobírající invalidní důchod nárok na výchovné nemají.

Jak se doručuje důchod?

Způsoby výplaty

První splátka důchodu – je vždy ve výplatní den doručována do místa bydliště příjemce a vyplacena jen do vlastních rukou příjemce. Nelze-li důchod v místě bydliště v tento den vyplatit, je uložen na příslušné ukládací poště, kde si ho lze následně vyzvednout.

Kde zjistím počet odpracovaných let?

Základním dokladem prokazujícím doby důchodového pojištění (zaměstnání) je evidenční list důchodového pojištění (dále jen ELDP). Zjistíte-li, že se v evidenci ČSSZ nenachází, je nejjednodušší kontaktovat OSSZ v místě Vašeho trvalého bydliště. zaměstnavatel existuje, OSSZ jej vyzve ke splnění zákonné povinnosti.

Co musím platit jako nezaměstnaný?

Za všechny občany v evidenci na úřadu práce platí zdravotní pojištění stát. Bez ohledu na skutečnost, zdali mají nárok na podporu v nezaměstnanosti či nikoliv. Pokud se však zaměstnanec po ztrátě zaměstnání neregistruje na úřadu práce, tak je pro účely placení zdravotního pojištění osobou bez zdanitelných příjmů.

Kde najdu vyměřovací základ?

Informace o OSSZ naleznete na https://www.cssz.cz/web/cz/kontakty. Maximální vyměřovací základ se zvyšuje z částky 1 867 728 Kč v roce 2022 na částku 1 935 552 Kč v roce 2023.

Kdo má nárok na 500 za vychované dítě?

Na výchovné ve výši 500 korun má od 1. ledna 2023 nárok ten z rodičů, který o dítě pečoval v největším rozsahu. Automaticky ho dostávají například ty ženy, které již důchod pobírají. Samostatná žádost se tedy týká především mužů, kteří o děti převážně pečovali a již důchod mají přiznaný.

Jak se počítá výchovné k důchodu?

Výchovné se stává součástí procentní výměry starobního důchodu a není rozhodné, zda dítě bylo vychováváno na území ČR nebo v cizině. Pokud má osoba v ČR přiznaný starobní důchod, má nárok i na výchovné, tedy 500 Kč za každé dítě, o které pečovala po potřebnou dobu v největším rozsahu.

Kdy je vyplacen první důchod?

To záleží na více faktorech, především na tom, kdy si o důchod požádáte, jak rychle ČSSZ o žádosti rozhodne a k jakému datu ČSSZ stanoví splatnost důchodu. První platba je řešena doplatkem důchodu, pak následují pravidelné splátky.

Jak si nechat posílat důchod na účet?

Aby bylo možné zařídit výplatu důchodu na bankovní účet, je nutné České správě sociálního zabezpečení doložit tiskopis Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet – majitel účtu nebo Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet manžela (manželky).

Co dělat když nemám odpracováno 35 let?

Pokud vám do celkového počtu 35 odpracovaných let chybí byť jen několik dní, nemáte na důchod nárok. Z pohledu zákona se má za to, že jste odpracovali pouze 34 let. V takovém případě je nejlepším řešením pracovat o něco déle, abyste počet odpracovaných let zaokrouhlili a dosáhli zákonem požadované doby.

Jak získat výpis odpracovaných let?

Podání žádosti o informativní osobní list důchodového pojištění (IOLDP)

  1. prostřednictvím ePortálu ČSSZ. …
  2. písemně na adresu ČSSZ, Odbor správy údajové základny, Křížová 25, 225 08 Praha 5.
  3. v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu e-podatelny: [email protected].

Jak dlouho můžu být nezaměstnaný?

Délka podpory v nezaměstnanosti

podpůrčí doba) trvá: 5 měsíců, pokud je vám méně než 50 let. 8 měsíců, pokud je vám 50-55 let. 11 měsíců, pokud je vám více než 56 let.

Co se stane když nebudu platit sociální pojištění?

Pokud není pojistné uhrazeno včas nebo ve správné výši, je plátce pojistného povinen platit penále (§ 20 citovaného zákona). Vzniklý dluh na pojistném a penále příslušná okresní správa sociálního zabezpečení vyčíslí a vykvalifikuje právním titulem (platební výměr, výkaz nedoplatků), který je zaslán dlužníkovi k úhradě.

Co si musím platit Když nepracuji?

Všechny osoby bez zdanitelných příjmů si musí samy platit zdravotní pojištění, a to vždy do 8. dne následujícího měsíce. Neplacení zdravotního pojištění je ze strany zdravotních pojišťoven sankciováno, přičemž všechny zdravotní pojišťovny si velmi pečlivě své pohledávky hlídají a případně vymáhají i exekučně.

Jak se vyplácí výchovné k důchodu?

Na výchovné ve výši 500 korun má od 1. ledna 2023 nárok ten z rodičů, který o dítě pečoval v největším rozsahu. Automaticky ho dostávají například ty ženy, které již důchod pobírají. Samostatná žádost se tedy týká především mužů, kteří o děti převážně pečovali a již důchod mají přiznaný.