Co vytváří kinetickou energii?

Jakmile je práce vykonána, energie se tělesu převede a těleso se bude pohybovat nějakou novou konstantní rychlostí. Převedená energie je kinetická energie a závisí na hmotnosti tělesa a jeho rychlosti.

Na čem závisí kinetická energie?

Velikost kinetické energie tělesa, vykonávajícího posuvný pohyb závisí na jeho hmotnosti a rychlosti. Vykonává-li těleso rotační pohyb, závisí jeho energie na úhlové rychlosti a momentu setrvačnosti. Je-li těleso v klidu, má nulovou kinetickou energii.
CachedSimilar

Co vytváří kinetickou energii?

Jak lze zvýšit vnitřní energii?

Vnitřní energie tělesa není veličina stálá, můžeme ji měnit konáním práce na tělese (působením vnější silou) nebo tepelnou výměnou (zahříváním nebo ochlazováním). Jestliže těleso budeme stlačovat nebo roztahovat, ohýbat, třít po podložce nebo zatloukat, tak se konala práce, o kterou se zvýšila vnitřní energie tělesa.

Jaký je rozdíl mezi kinetickou a potenciální energii?

Známe dvě formy mechanické energie: kinetickou energii, která souvisí s pohybem tělesa a potenciální energii, která souvisí s polohou tělesa v tíhovém poli Země.

Jak se počítá kinetická energie?

Mimo to se velikost kinetické energie určuje také na základě hmotnosti pozorovaného tělesa. Pro výpočet pak platí, že kinetická energie je rovna součinu jedné poloviny hmotnosti a druhé mocniny rychlosti.

Která tělesa mají mechanickou energii?

Mechanickou energii mají:

  • Tělesa, která se vzájemně pohybují – kinetická energie (pohybová energie).
  • Tělesa, která jsou v silových polích jiných těles – potenciální energie. …
  • Pružná tělesa, která jsou stlačená nebo natažená – potenciální energie pružnosti.

Kdy má těleso potenciální energii?

Potenciální energie (známá i pod názvem polohová) je energie, která je spojená se silovým polem. Má ji každé těleso, které dosáhlo určité výšky. Vyjadřuje tedy práci, kterou musíme vynaložit na zvednutí tělesa. V praxi přechází potenciální energie často v kinetickou energii a naopak.

Jak se projeví že má těleso polohovou energii?

Polohová energie částic se projevuje ve vlastnostech tělesa jako skupenství, stlačitelnost/pružnost či pevnost.

Jak se vypočítá ek?

Ek = 1/2 m .

kde m je hmotnost tělesa a v rychlost tělesa. Kinetická energie (Ek) tělesa tedy roste s druhou mocninou rychlosti. Těleso pohybující se rychlostí 100 m/s má 100× větší kinetickou energii než těleso, které se pohybuje 10× nižší rychlostí – tedy 10 m/s.

Jak se vypočítá mechanická energie?

Při všech mechanických dějích se mění kinetická energie v potenciální energii a naopak, celková mechanická energie soustavy je však konstantní. E = Ek + Ep = konst. Názorným příkladem je volný pád tělesa. Na začátku ve výšce h má kinetickou energii nulovou, ale potenciální rovnou m × g × h.

Kdy se práce nekoná?

Těleso koná mechanickou práci, jestliže působí silou na jiné těleso, které se působením této síly pohybuje po určité dráze.

Na čem závisí potenciální energie?

Velikost potenciální energie pružnosti závisí na velikosti deformace a parametrech pružnosti tělesa. Velikost se rovná též mechanické práci, které je těleso schopno vykonat při navrácení do původního tvaru před deformací. Potenciální energii pružnosti má každé deformované pružné těleso.

Co získá těleso při zahřívání?

tepelnou výměnou – Změnou teploty dochází ke změně kinetické energie částic, což má za následek změnu celkové vnitřní energie soustavy.

Jak se počítá práce a výkon?

Výkon vypočítáme, když práci (W) dělíme časem (t), za který byla tato práce vykonána. O výkonu tedy rozhoduje nejen, kolik se vykoná práce, ale i doba, za kterou se práce vykoná.

Jak se vypočítá rychlost?

Např. pokud je vzdálenost 80 kilometrů ujetá za 1 hodinu, pak je průměrná rychlost 80 kilometrů za hodinu. Podobně, pokud je 320 kilometrů ujeto za 4 hodiny, je průměrná rychlost opět 80 kilometrů za hodinu. Pokud je vzdálenost v kilometrech (km) vydělena časem v hodinách (h), výsledkem jsou kilometry za hodinu (km/h).

Co je to jeden joule?

Joule je odvozená jednotka soustavy SI (viz heslo Jednotky SI) pro energii (práci, teplo). Jeden joule je práce, kterou vykonává stálá síla 1 newtonu, působící po dráze 1 metru ve směru síly.

Jak vypočítat kW?

Výpočet spotřeby elektrické energie

Příkon se udává ve wattech (W). Vynásobte ho počtem hodin, po které je spotřebič zapnutý. Tím získáte spotřebu ve watthodinách (Wh), případně po vydělení tisíci v kilowatthodinách (kWh), což je jednotka, v níž uvádí cenu elektřiny rozvodné závody.

Jakou rychlosti dopadne těleso na zem?

V hustém vzduchu u země se pádová rychlost (bez ohledu na výšku seskoku) ustálí na hodnotách kolem 50 metrů za sekundu (tj. 180 km/h). Na zem dopadne lidské tělo padající z velkých výšek zhruba stejně rychle jako člověk letící volným pádem ze 450 metrů.

Jak vypočítat dráhu z rychlosti?

Dráha rovnoměrného pohybu odpovídá v grafu časového průběhu rychlosti obsahu obdélníku. I z grafického znázornění je patrné, že dráha tělesa bude větší, když se bude těleso pohybovat rychleji nebo delší dobu. Vzorec s = v · t platí jen při rovnoměrném pohybu tělesa.

Jak se Vypocita joule?

Jednotka joule byla pojmenována na počest anglického fyzika Jamese P. Joulea. K zapamatování základních jednotek, ze kterých je složena, lze využít rovnici E = mc² (E je energie v joulech, m hmotnost v kilogramech, c rychlost světla v metrech za sekundu).

Co je to gigajoule?

Gigajoul (GJ) je jednotka fyzikální veličiny práce označovaná Q, kterou se v teplárenství stanovuje spotřeba tepla – jedná se o hodnotu 109 Joulů. Vedlejší používanou jednotkou je jednotka MWh. Platí přepočet: 1 MWh = 3,6 GJ; 1 GJ = 0,2778 MWh.

Co znamená příkon 1000w?

Spotřeba elektrické energie – příkon (vzorec)

Na štítku najdete údaj, který udává příkon elektrické energie ve wattech (W). Tento údaj pak musíte vynásobit počtem hodin, po který je spotřebič v provozu. Dodavatel elektrické energie pak udává cenu za 1 kWh, proto musíte váš výsledek vydělit 1000.

Co je příkon A výkon?

Příkon je tedy množství elektrické energie, které do spotřebiče přitéká. Výkon pak označuje pouze tu část, která slouží k danému účelu a přemění se na požadovaný druh energie.

Na čem závisí volný pád?

Takže volný pád závisí na velikosti odporové síly (a ta závisí na tvaru a kolmém průřezu tělesa – zjednodušeně jeho šířce). Kdyby jsme měli 2 tvarově stejná tělesa o různých hmotnostech, bude výsledek jiný – představte si balónek, naplněný vodou a heliem.

Jak rychle padá člověk?

Podívejte se na video. Při pádu z velké výšky může člověk dosáhnout takzvané "konečné rychlosti". Ve vakuu by padající předmět nabíral stále větší rychlost, ovšem v atmosféře působí odpor vzduchu a rychlost pádu průměrného člověka se tak podle serveru popularmechanics.com zastaví zhruba na 120 km za hodinu.

Jak se převádí km h na M S?

Převádíme-li m/s na km/h, násobíme rychlost v m/s číslem 3,6. Převádíme-li km/h na m/s, dělíme rychlost v km/h číslem 3,6.